Djuna Mulder

 

 

Djuna Mulder

Leeftijdsklasse:     Aspirant
Categorie:     C
Gewichtsklasse:     -32KG
Topsport:     FT-status

 

 

2018
 1e - Hans Ruijs Toernooi
 3e - Dutch Masters Open
 2e - Instaptoernooi Taekwon Utrecht
 3e - Windmills Open
 1e - Open District Kampioenschappen West
 PAR - Keumgang Open (België)

2017
 2e - Taekwondo Academy Cup
 PAR - 3de Rotterdam Open
 3e - 1ste TTE open